Vormgeving Grondwateratlas Fryslân

Voor de provincie Fryslân heb ik voor de Grondwateratlas Fryslân, de vormgeving en opmaak verzorgd én een serie illustraties gemaakt. Superinteressant project en noflike gearwurking!

“...Deze atlas is een samenvatting van de strategische grondwaterstudie Fryslân. De Grondwateratlas vertelt ons het verhaal over de werking van het Friese grondwatersysteem: vroeger, nu en in de toekomst. In samenwerking met drinkwaterbedrijf Vitens en het Wetterskip Fryslân kwam de atlas tot stand.

Met de doorkijk naar de toekomst kunnen we ons de komende jaren voorbereiden en anticiperen op de ontwikkelingen die volgens de berekeningen op ons af komen. Zoals verdroging, vernatting, zeespiegelstijging, verzilting en veranderingen in grondwaterstromen. Juist omdat het grondwater met zo veel andere activiteiten blijkt samen te hangen, is het goed om te weten hoe we bij alle plannen die we maken ook het grondwater beïnvloeden en andersom.

Het grondwater heeft een belangrijke functie voor natuur en landbouw. Genoeg grondwater van voldoende kwaliteit is noodzakelijk voor de landbouwproductie en voor de instandhouding van natuur. Ook kunnen we hiermee zorgen dat er de komende decennia - én daarna – voldoende en schoon grondwater voorhanden is voor de drinkwatervoorziening en de industrie. Zodat de Mienskip er in de toekomst ook nog van kan genieten...”

Nijsgjirrich? https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/grondwater-in-fryslan_3451/

Atlas_Fopta 2
Atlas_foto website provincie
Atlas_illustratie
Atlas_binnenwerk spread
Atlas_binnenwerk
Atlas_making off
Atlas collage
Atlas_voorblad
Atlas_binnenwerk illustratie
Atlas_close-up Dummy- binnenwerk
Atlas_Fopta 3
Atlas_Fopta
Atlas_collage Fopta
Atlas_detail Fopta
Atlas_wetenschappelijke poster
Atlas_close-up binnenwerk
Atlas_illustratie binnenwerk
Atlas_Fopta-making off
Atlas_close-up gedicht
Atlas_diepdruk close-up
Atlas_inkijken
Atlas_alle middelen
Atlas_boekpresentatie 2
Atlas_boekpresentatie
Atlas_dummy
Atlas_dummy 2

© 2018 YKAontwerpt.
Op alle afbeeldingen​, foto's én illustraties,​
 geldt copyright.
Het is niet toegestaan deze zonder explicite ​
toestemming te gebruiken.